/ Мэдээллийн ил тод байдал / Хүний нөөц /
Эрэн сурвалжилж байна